H. Aarstengel Michaël

September 29, 2021
District des Benelux
To use Third Party video services on our site you have to accept cookies
02:39

Toewijding aan de H. Aartsengel Michaël

Glorierijke Heilige Michael, aanvaard de hulde van onze dankbaarheid, verering en liefde.

Door de Eeuwige aan de rechterkant ter behoud van het Recht geplaatst, hebt Gij Satan en zijn aanhangers in de afgrond gestort, uw zwaard buigend voor de God-mens en de Maagd, die moest baren en Koningin der Engelen worden.

Bij de uittocht uit Egypte, hebt Gij het uitverkoren volk geleid in de woestijn, en Gij waart, tijdens zijn ballingschap, zijn hoop en zijn kracht.

Tijdens het hoogtepunt van het Verlossingswerk, hebt Gij heel speciaal Jezus en Maria ondersteund van in Gethsemanie tot aan de Verrrijzenis.

Over de wieg van de Kerk, erfgename van de Synagoge, hebt Gij teder gewaakt. Uw leuze werd haar leuze, en, sedert tweeduizend jaar, is er in haar schoot niets groots gedaan zonder uw vruchtbare tussenkomst.

Terwijl de goddeloosheid en de onzedigheid hoe langer hoe meer toenemen; het marxisme en atheïsme het katholieke Geloof uit onze landen proberen te verdrijven en ze te dompelen in de tyrannieke banden van het atheïsme, het laïcisme en de immoraliteit, komen wij Uw hulp en bijstand afsmeken.

H. Aartsengel Michaël, wij groeten U en wij prijzen U, wij juichen U toe, maar verdedig ons in de strijd. Wij staan voor U vol vertrouwen en dankbaarheid omdat Gij de Heraut zijt van Gods glorie, de bewaker en de patroon van de Katholieke, Apostolische, Roomse Kerk en de verdediger van de zielen, vrijgekocht door het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus.

Omdat we geloven in de goddelijke Oppermacht en in uw voortdurende overwinning op Satan en zijn trawanten.

Omdat we God en de katholieke Kerk bovenal willen trouw blijven, beminnen en dienen.

Omdat we ongeschonden willen bewaren, de drie goddelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde.

DAAROM VERTROUWEN EN WIJDEN WIJ U, VANDAAG, VOOR ALTIJD TOE: ONZE PRIORIJ EN KAPEL VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT, alwaar uw beeltenis staat aan de hoofdingang van de priorij en een ander uitgewerkt is in het hoofdglasraam van de kerk.

Neem haar onder uw hoede en bescherming, zodat de kwade geesten er nooit het vergif van de leugen, de verleiding en het bederf der zielen verspreiden ...

O, goede en machtige Aartsengel, neem eveneens onder uw bescherming, alles wat we zijn en alles wat we hebben, onze personen, onze families en onze bezittingen. Wij willen deze plechtige toewijding hernieuwen voor zover we het kunnen in een altijddurend verbond zodaning dat deze kapel ook aan U, Prins van de Engelen, toebehoort.

Duisternissen van twijfel en dwalingen bedreigen ons langs alle kanten. H. Aartsengel van het Licht, verdrijf deze duisternissen! De wilskrachten nemen af en de dapperheid wankelt. Overwinnende Aartsengel, maak ons weer edelmoedig en deel ons de vlam die de zielen rechtvaardig maakt en de volkeren waakzaam. De harten hechten zich aan het vlees en het bloed. Hoogverheven Serafijn ruk ons uit de modder en voer ons tot God!

Waak heel bijzonder over onze christelijke huisgezinnen, waar het geloof en de onschuld zo hard worden aangevallen en beveel de Satan er de rust en de deugd te respecteren.

O H. Michaël, bewaar de Kerk, de Paus en haar prelaten, bescherm onze Priesterbroederschap Sint-Pius X en waak over haar Priesters en over de kudde van Christus, aan hun toevertrouwd; waak over ons Vaderland.

Moge het H. Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria U tot ons zenden. Moge Sint Jozef, de H. Victoria, samen met U werken, zodat het Rijk van God zich vestige over ons en over de wereld voor altijd, en we voor altijd, o grote Prins van het Paradijs, verbonden zijn met uw overwinningen. Amen.

 

Gebed tot de H. Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;  wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en Gij, vorst van de hemelse legermacht, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug.  Amen.