Novene voor de toewijding van Rusland en Oekraïne

Maart 16, 2022
Bron: District des Benelux

Beste gelovigen en vrienden,

Vanaf donderdag 17 maart tot vrijdag 25 maart nodig ik u uit om de noveen hieronder te bidden om de Heilige Maagd Maria te aanroepen

1.  opdat de Paus aan de bisschoppen zou vragen zich bij hem aan te sluiten;

2. opdat de bisschoppen op dit verzoek zouden ingaan, of zich tenminste uit eigen beweging bij het initiatief van de Heilige Vader zouden aansluiten.

Paus Franciscus zal aanstaande vrijdag 25 maart om 17.00 uur Rusland en Oekraïne inderdaad toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria tijdens een boeteplechtigheid in Rome waaraan de Paus zal deelnemen. Op dezelfde dag zal in Fatima hetzelfde gebeuren door Zijne Eminentie Kardinaal Krajewski, Apostolisch Aalmoezenier, gezant van de Heilige Vader.

 

Laten wij tijdens deze noveen, naargelang onze mogelijkheden, ook een dag van vasten aanbieden,  ofwel aanstaande vrijdag 18 maart ofwel woensdag 23 maart. Wat de aalmoes betreft, steun aan de Oekraïense vluchtelingen blijkt dringend te zijn: vrijwilligerswerk in opvangcentra; financiële hulp aan organisaties zoals SOS Chrétiens d'Orient. Het is de Vastentijd, een tijd van gebed, vasten en aalmoezen geven: laten wij ons nog vuriger inspannen in deze heilige Veertigdagentijd.

Een verzoekschrift aan de bisschoppen circuleert reeds, gelieve dit te ondertekenen en te verspreiden onder uw contacten.

 

Blijf tenslotte actief deelnemen aan het mooie initiatief “België bidt de Rozenkrans” zodat er plaatsen bijkomen waar de rozenkrans samen gebeden wordt, zo dicht mogelijk bij huis.

 

We beleven beslissende dagen en de huidige kwesties, waarover Onze Lieve Vrouw al in 1917 in Fatima zo veel heeft gesproken, raken ons. De geloofscrisis in de Kerk en de algemene geloofsafval van de volkeren, de persoonlijke bekering en de bekering van de zondaars die het gevaar lopen voor eeuwig in de hel verdoemd te worden, de vrede in de wereld en de bekering van Rusland in het bijzonder door een terugkeer naar de eenheid met Rome en door te verzaken aan het communisme, dat zijn dwalingen al over de hele wereld heeft verspreid: denken wij onder andere aan China.

En laten we tot slot de woorden herlezen van zuster Lucia van Fatima in 1957: "Er zijn twee manieren om de wereld te redden: gebed en offer. En dus is er de heilige Rozenkrans. Kijk, Vader! Onze Lieve Vrouw heeft, in deze laatste tijden waarin wij leven, een nieuwe doeltreffendheid gegeven aan het bidden van de Rozenkrans. Zodanig dat er geen enkel probleem is, hoe moeilijk ook, of het nu tijdelijk of vooral geestelijk is, of het betrekking heeft op het persoonlijk leven van ieder van ons, op onze gezinnen, of het nu gezinnen zijn die in de wereld leven of religieuze gemeenschappen, of op het leven van volkeren en naties, er is, zeg ik, geen enkel probleem, hoe moeilijk ook, dat we niet kunnen oplossen door het bidden van de heilige Rozenkrans. Met de heilige Rozenkrans zullen wij onszelf redden, onszelf heiligen, Onze Lieve Heer troosten en wij zullen vele zielen redden". (Zuster Lucia van Fatima – gesprek met pater Fuentes – 26 12 1957).

Moge de Heilige Jozef, wiens feest we aanstaande zaterdag vieren, ons leiden naar Maria, zijn allerheiligste Bruid, in een grenzeloos vertrouwen in de goddelijke Barmhartigheid.

E.H. Patrick Duverger, Districtoverste.

Novene voor de toewijding van Rusland en Oekraïne (17/03 - 25/03)

Ik groet u, gezegende Maagd, Moeder van God, Troon van genade, Mirakel van Gods almacht!

Ik groet u, Heiligdom van de Allerheiligste Drievuldigheid, Koningin van hemel en aarde, Moeder van Barmhartigheid en Toevlucht van de zondaars!

Zeer tedere Moeder, aangetrokken door uw schoonheid, goedheid en barmhartigheid, wend ik me vol vertrouwen tot u, armzalig als ik ben, en smeek u voor mij van uw goddelijke Zoon deze gunst te verkrijgen:

Dat Paus Franciscus de bisschoppen van de wereld oproept zich met hem te verenigen bij de toewijding van Rusland aan uw Onbevlekt Hart,

dat de bisschoppen zijn oproep positief beantwoorden,

of uit eigen beweging zich bij het initiatief van de paus aansluiten.

Verkrijg voor mij ook, o Hemelkoningin, een diep berouw over mijn vele zonden en de genade om u na te volgen in de deugden die u zo trouw beoefende: bijzonder de nederigheid, zuiverheid en gehoorzaamheid.

Boven alles vraag ik u, zetelend op uw glorietroon, om mijn Moeder en Beschermvrouwe te zijn, me in het getal van uw kinderen op te nemen en te leiden.

Versmaad mijn gebeden niet, Moeder van Barmhartigheid, heb medelijden met mij en verlaat me niet in het uur van mijn dood. Amen.