Voor of tegen de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius?

Sint-Ignatius op retraite in Manresa

Voor of tegen de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius?

IK, ik ben TEGEN

x want het gaat altijd over de hel

x want ze zijn te militaristisch, te moeilijk,

x want er is te weinig persoonlijke inbreng,

x want ze worden teveel opgelegd van bovenaf,

x want ze zijn te zeer een kwestie van wilskracht,

x want het gaat altijd over hetzelfde,

x want ik ken mensen die ze gevolgd hebben en er niet beter van geworden zijn.

x Ik denk dat de Geestelijke Oefeningen goed zijn voor iemand die zich bekeert, MAAR, daarna heb je wat anders nodig …

x Ik vind dat die Oefeningen niet geschikt zijn voor alle zielen.

Maar wat zeggen de Pausen, de Heiligen?

De Pausen

PAUL III : “Krachtens ons apostolisch gezag, onze zekere kennis van zaken en de inhoud van dit schrijven, keuren wij hierbij goed en bevestigen wij, deze onderrichtingen of Geestelijke Oefeningen en alles wat ze bevatten. In de Heer en krachtens heel ons gezag sporen wij alle gelovigen, mannen en vrouwen, en elk van hen in het bijzonder, aan om gebruik te maken van deze zo vrome Oefeningen en om zich te laten vormen door zulke heilzame onderrichtingen ...”  31 juli 1548

LEO XIII : “Ik heb niet weinig gedaan voor het bisdom waarin ik geboren ben. Maar één zaak lijkt me heilzaam boven alle anderen en vervult in dit uur mijn ziel met echte vreugde: de Geestelijke Oefeningen toegankelijker te hebben gemaakt voor de geestelijkheid. Destijds las ik vele boeken, de ene na de andere, om mijn ziel degelijk voedsel te verschaffen. Geen enkele kon nochtans mijn verlangen voldoen. Tenslotte kreeg ik de Geestelijke Oefeningen in handen en toen kon ik voldaan zeggen: “Nu heb ik het voedsel dat mijn ziel zocht.  En sindsdien heb ik de Geestelijke Oefeningen nooit meer terzijde gelaten.”

H. PIUS X : “Wij hebben altijd veel achting gehad voor de gewoonte de Geestelijke Oefeningen te volgen, vooral zoals, onder een gans hemelse ingeving, uw Stichter, Sint-Ignatius ze vastgelegd heeft. Ze bezitten een wonderlijke kracht om de zeden te verbeteren En om de christelijke zielen te vernieuwen.”  8 december 1904

PIUS XI : “Het is bewezen dat, onder alle – voorzeker prijzenswaardige – methodes om een retraite te doen, er één is die altijd de eerste rang bekleed heeft en die vereerd werd met de volle en talloze malen herhaalde goedkeuring van de H. Stoel, (…) namelijk de methode van de heilige Ignatius van Loyola, diegene die we graag de voornaamste Meester van de Geestelijke Oefeningen noemen.

Zijn prachtig boek van de Geestelijke Oefeningen […] heeft zich een luisterrijke plaats verworven als de meest wijze en universele methode van de wetten van het heil en de vervolmaking der zielen, als de onuitputtelijke bron van de meest verheven en de meest degelijke vroomheid, alsook een onweerstaanbare prikkel en een ervaren gids om de zielen te helpen zich te hervormen en de toppen van het geestelijk leven te bereiken.”  (Encycliek ‘Mens Nostra’, 20 december 1929)

“Tijdens de retraite van Manrèse, leerde Sint-Ignatius van de Moeder Gods zelf hoe hij de strijd van de Heer moest voeren. Uit haar handen als het ware, ontving hij deze zo volmaakte methode – want dat is de naam die we hem naar waarheid mogen geven – die elke soldaat van Jezus Christus dient te gebruiken. Wij hebben het over de Geestelijke Oefeningen die, volgens de traditie, door de Hemel aan Sint-Ignatius werden gegeven. Wij beweren niet dat andere, soortgelijke Geestelijke Oefeningen – die elders gevolgd worden – niet dienen gewaardeerd te worden, maar in de Geestelijke Oefeningen volgens de methode van Sint-Ignatius, is alles met zoveel wijsheid geordend, alles houdt een zodanig verband met elkaar, dat, indien men geen weerstand biedt aan de goddelijke genade, deze Geestelijke Oefeningen de mens ten diepste toe vernieuwen en hem volledig  onderdanig  maken  aan  het  goddelijk  gezag.”  (Encycliek ‘Meditantibus nobis’, 3 december 1922)

PIUS XII : “De Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius van Loyola zijn werkelijk een wapen dat de voorzienigheid ons in handen heeft gegeven. Ze zijn vol van hemelse wijsheid. In vier eeuwen hebben ze onschatbare vruchten van heiligheid voortgebracht. Het lijkt ons niet nodig dit te herhalen.”  15 juni 1956

Enkele getuigenissen van verschillende kloosterorden

De Kartuizers : “Het zou de moeite lonen een dergelijke schat te zoeken tot diep in India.”  Gérard van Hamon, Prior van de Kartuizers van Trier, 1543

De Benedictijnen : “Had het God maar behaagd dat Pater Ursman onze jongeren twintig jaar vroeger de Geestelijke Oefeningen had doen volgen! Onze bejaarden zouden ze vandaag minder nodig hebben!”  De eerbiedwaardige Lodewijk van Blois, Abt (Hij volgde zelf de Geestelijke Oefeningen bij de Jezuïeten van Leuven in 1553, waarna hij het merendeel van zijn monniken twee per twee naar Leuven stuurde, de prior eerst.)

De Dominicanen : “Ik waardeer meer de theologie van de Geestelijke Oefeningen, dan die van alle leraars ter wereld (…).  Mijn hele leven zou niet voldoende zijn om de nieuwe kennis der eeuwige zaken uiteen te zetten die ik ontdekt heb tijdens het volgen van de Geestelijke Oefeningen.”  De eerbiedwaardige Lodewijk van Granada, Dominicaan

De Franciscanen : “Daar deze kostbare kunst (van zich te oefenen in de goddelijke kunst de grootste zaak van ons zielenheil te verzekeren) door God geïnspireerd werd aan de glorierijke stichter van de beroemde Sociëteit van Jezus, houden wij ons aan de methode die hij uiteengezet heeft in zijn wonderbaar boek van de Geestelijke Oefeningen.” Sint-Leonardus van Porto-Mauritio, Franciscaan

Enkele Heiligen

Sint-Franciscus van Sales, Bisschop en Kerkleraar, deed de Geestelijke Oefeningen vóór zijn bisschopswijding, daarna ongeveer elk jaar, onder de leiding van Pater Fourrier S.J., uit Chambéry.  (Pius XI heeft hier verscheidene malen op gewezen.)

Sint-Vincentius a Paulo volgde de Oefeningen twee keer per jaar : “Eén keer voor mezelf,” zei hij glimlachend, “en één keer voor de anderen.”

Sint-Louis-Marie  Grignion  de  Montfort werd  gevormd en gesteund door de G. Oefeningen die de basis waren van zijn volksmissies. Er is een nauw verband tussen zijn “Tractaat over de ware godsvrucht tot de Heilige Maagd” en de Geestelijke Oefeningen.

Sint-Theresia van Avila volgde ze onder leiding van Pater Padranos S.J., in 1557, en beschouwde ze als een grote leerschool van het inwendig gebed.  (cf. autobiografie, hoofdstuk 33-34 en brief van 27 januari 1577)

Sint-Alfonsus van Liguori, Kerkleraar : “Indien men geen andere redenen zou vinden om waarde te hechten aan de Geestelijke Oefeningen, zou het volstaan de waardering te overwegen die zovele heiligen ervoor hadden.”

Monseigneur LEFEBVRE vat het oordeel van de Kerk samen

“Zoveel pausen hebben de Geestelijke Oefeningen aangeprezen dat het in strijd met de geest van de Kerk lijkt te zijn zich te willen verzetten tegen de verspreiding ervan.”

“Laten we nooit kritiek uitoefenen op de retraites van Sint-Ignatius.” Priesterretraite, 18 september 1979

“Ik geloof, inderdaad, dat deze Oefeningen die zo vaak aanbevolen werden door de pausen, een bijzondere kracht bezitten […] die de gelovigen helpt om tot een diep geestelijk leven te komen.”  14 december 1979

“De weldaden van de Geestelijke Oefeningen voor het heil van de zielen EN voor hun vooruitgang in het christelijk leven, zijn van die aard dat de pausen niet opgehouden hebben ze aan te prijzen en de priesters en de gelovigen hebben aangemoedigd ze regelmatig te volgen. Daarom kan men zich geen seminarie voorstellen dat zijn toekomstige priesters niet vormt om die Oefeningen te begeleiden.”  13 oktober 1976