Zalig ziek zijn - Het oordeel

Het oordeel

Lieve zieke, schrik niet; maar op de plaats waar u nu ligt, zult u wellicht geoordeeld worden.

Het is de mening van vele godgeleerden, dat Jezus Christus ons komt oordelen op de plaats zelf, waar we de geest geven.

Uw sterfbed zal het bankje zijn, waarop u als beschuldigde zult te verantwoorden hebben voor de opperste Rechter.

“Filius hominis veniet” Christus zelf zal komen!

Zoete verschijning van onze lieve Zaligmaker, als we zijn oprechte vriend zijn! Verschrikkelijk beeld, als de Zoon Gods als een vertoornde Rechter voor ons zal staan! Het Lam Gods, dat al zijn bloed vergoten heeft om, als wij het maar gewild hadden, onze zonden weg te nemen, wordt de vervaarlijke Leeuw van Juda, die ons zal doen schrikken en beven.

De heilige man, Louis Dupont, beefde zodanig bij de vrees voor die verschijning, dat heel zijn cel ervan aan het mee schudden ging.

“Jezus, wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker!”

De duivel zal komen om ons te beschuldigen. Al wat we misdeden zal hij naar voor brengen: wat we deden in onze kinder- en jeugdjaren, op rijpere ouderdom, alleen en met anderen, gekend en ongekend. En, als we in staat van doodzonde moesten sterven, dan zal zelfs onze engelbewaarder als beschuldiger optreden, omdat we naar hem niet hebben willen luisteren.

Gods bliksem zal ons geweten overstralen, en in een enkel oogopslag zullen we zelf zien wat onze schuld is en welk het vonnis moet zijn dat God over ons zal vellen. Elk woord, elke daad, elk verzuim, elke zwakheid zal in het licht gesteld worden. Hoe zullen we dan beschaamd staan, voor die goede Zaligmaker, die hier voor ons zo barmhartig is geweest!

Kom, o H. Geest, verlicht mijn verstand, en geef me de genade om een oprecht berouw te verwekken en een rechtzinnige biecht te spreken, voordat het te laat is.

“Discedite a me”. “Gaat weg van mij, vermaledijden in het eeuwig vuur!”.

Dan staan we alleen! Niemand verdedigt ons nog. Onze engelbewaarder vlucht ijlings aan de zijde van de goddelijke Rechter. Onze Lieve Vrouw spreekt niet meer voor ons ten beste. Zij bedekt van schaamte haar aangezicht voor een onwaardig kind, dat Zij toch aan haar borsten gevoed had, en geholpen en gesteund met de genade!

O Maria, moeder van barmhartigheid, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen!

Willens, willens

G. Gezelle

Willens, willens, vare ik verder

   langs de ruwe levensbaan

en ik zie den goeden Herder,

   ach zoo ver, mij voorengaan

met zijn kruis en met zijn krone,

   die mij zegt: “Kom, volg mij na,

dat ik U den ingang toone,

   dat Ik met U binnenga!”

………………………………………

Helpt mij, helpt mij! Hoeveel stappen,

   eer ‘k sta, den laatsten keer,

Op de laatste wereldtrappen,

   mijnen laatsten voet, o Heer:

eer het daagt en eer het dag wordt,

   eer uw hand mij binnenlaat,

eer uw kruis den laatsten dag kort,

   en de deur mij openlaat!